ازدواج در نخستین فرصت

ازدواج در نخستین فرصت

ازدواج در نخستین فرصت

خلاصه، ازدواج تأثیر قابل توجهى در مبارزه با این انحراف جنسى دارد و در صورتى که دامنه‌ی توقعات را کوتاه و تشریفات زاید و بی‌جا را از آن حذف کنند کارى است بسیار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه یک سلسله اوهام و قیود غلط، دست و پاى غالب طبقات را ـ اعم از تحصیل کرده و بى‌سواد ـ در این قسمت بسته است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;