چرا خودکشی؟

چرا خودکشی؟

چرا خودکشی؟

بیشتر افرادی که مرتکب این معصیت می‌شوند، یا اسیر یک سلسله اوهام و خیالاتند که از یک جهت شکست‌هایی، که در واقعمی شکستنیست، مثلمی شکستدر بازی‌ها یا بالاتر زناشویی‌ها و ازدواج‌ها، دست به این عمل می‌زنند، یا در اثر فشارها و سختی‌های زندگی خودکشی می‌نمایند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;