پیشرفت‌های قضائی

پیشرفت‌های قضائی

پیشرفت‌های قضائی

از آنجا که بالاخره انسان آزاد آفریده شده، و در اعمال خویش از اصل جبر پیروى نمى‌کند؛ خواه ناخواه افرادى ـ هر چند در اقلّیّت باشند ـ در هر اجتماع صالحى ممکن است پیدا شوند که از آزادى خود سوء استفاده کنند و از آن براى وصول به مقاصد شومى بهره گیرند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;