چرا به زیارت قبرهای اولیاء خدا می‌رویم؟

چرا به زیارت قبرهای اولیاء خدا می‌رویم؟

چرا به زیارت قبرهای اولیاء خدا می‌رویم؟

همچنانکه در بیان دیگر در قرآن کریم، آدم کافر، تشبیه به انسان کور و کر، شده است[3]: از آن نظر که آن دو نیز فاقد حسّ بینائی و شنوائی هستند؛ و قهراً نه آن نابینا، ممکن است که با ارائه‌ی طریق و نشان دادن راه، راه را بیابد و به مقصد برسد؛ و نه آن ناشنوا، میتواند، تنها با بانگ و ندا، به درک و فهم مطلبی، نائل گردد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;