سیرى در سرنوشت فرزندان حضرت ابراهیم(ع)

سیرى در سرنوشت فرزندان حضرت ابراهیم(ع)

سیرى در سرنوشت فرزندان حضرت ابراهیم(ع)

آنها را از سرزمین‌هاى حاصلخیز و پرنعمت، و كناره‌هاى دجله و فرات و نقاط سرسبز و خرّم به زمین‌هاى كم‌گیاه و بى‌آب و علف و محل وزش بادها، با وضعیت بسیار بد اقتصادى تبعید نمودند، و آنان را در حال فقر و تنگدستى همنشین شتران رها كردند. خانه‌هایشان پست‌ترین خانه‌هاى مردمان، و محل زندگى‌شان خشك‌ترین مناطق بود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;