سرسپردگی، بدعتی بزرگ و گمراهیِ آشكار

سرسپردگی، بدعتی بزرگ و گمراهیِ آشكار

سرسپردگی، بدعتی بزرگ و گمراهیِ آشكار

هر كس خدا را از طريقی كه طبق دستور امامِ منصوب از سوی خدا نباشد عبادت كند، هر چند هم خود را در اين راه به رنج و تعب بيفكند، در نزد خدا مقبول واقع نمی‌شود و بلكه اعمالش مورد بغض خدا قرار می‌گيرد و جز گمراهی و حيرت و سرگردانی چيز ديگری عايدش نمی‌گردد.... و اگر به همين حال بميرد، به مرگ كفر و نفاق می‌ميرد...

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;