هدف از قرائت زيارت جامعه

هدف از قرائت زيارت جامعه

هدف از قرائت زيارت جامعه

من خدا را قبول دارم امّا پيغمبر را قبول ندارم، يا پيغمبر را قبول دارم ولی امام را قبول ندارم. ديگری می‌گويد: من قرآن را قبول دارم ولی حديث را قبول ندارم. سوّمی می‌گويد: من همه را قبول دارم ولی فقها را قبول ندارم. تمام اين سخنان جاهلانه يا مغرضانه است؛ وگرنه عقلای منصف می‌دانند كه عقايد حقّه مانند حلقه‌های زنجیر به هم متّصلند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;