توسّل در امور تکوینی

توسّل در امور تکوینی

توسّل در امور تکوینی

یک گروه افراطى نیز در اینجا پیدا شده‌اند که عالم اسباب را منکر شده‌اند؛ آنها به همین گمان که اعتقاد به عالم اسباب با توحید افعالى خدا منافات دارد، مى‌گویند آتش نمى‌سوزاند خداوند به هنگام نزدیک شدن آتش به چیزى آن را مى‌سوزاند. آب آتش را خاموش نمى‌کند خداوند به هنگام ریختن آب بر روى آتش، آتش را خاموش مى‌کند، و به این ترتیب تمام رابطه‌ی علّت و معلول که از روابط بدیهى در جهان آفرینش است، منکر مى‌شوند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;